Nasza Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Podziały przeprowadzone w trybie administracyjnym przeprowadzane na wniosek wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, zakończone wydaniem decyzji zatwierdzającej podział. Przeniesienie własności następuję na podstawie umowy cywilno-prawnej (ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741).
W trybie administracyjnym podział nieruchomości, co do zasady, powinien być zgodny z planem zagospodarowania terenu (MPZT) lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT); tylko w ściśle określonych przypadkach podział nie wymaga zgodności z MPZT lub WZiZT (art. 95, art.98b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Podziały nieruchomości rolnych – podziały nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Co do zasady nieruchomości rolne można podzielić na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,3000 ha. Podział nieruchomości rolnej może być dokonany również na drodze sądowej (sądowe zniesienie współwłasności).

Mapy sporządzane na różnym etapie postępowań sądowych.

 • mapy do zniesienia współwłasności na drodze sądowej

Na podstawie art. 211 kodeksu cywilnego (dz. u. 1964 nr 16 poz. 93), każdy ze współwłaścicieli nieruchomości może żądać zniesienia współwłasności nieruchomości przez podział, z wnioskiem o zniesienie współwłasności mogą wystąpić wszyscy współwłaściciele – w zgodnym wniosku- lub każdy współwłaściciel osobno. Mapa z projektem podziału do celów sądowych zawiera propozycję proponowanego podziału nieruchomości i może być załączona do zgodnego wniosku o zniesienie współwłasności.
Przeniesienie własności nieruchomości następuję w drodze postanowienie sądu – nie jest wydawana decyzja zatwierdzająca podział.

 • mapy do zasiedzenia

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem może nabyć prawo własności, jeżeli posiada nieprzerwanie nieruchomość od 30 lat (zasiedzenie). Po upływie tego okresu może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia.
Mapa do zasiedxzenia określa obszar posiadania nieruchomości wraz z istotnymi elementami dokumentującymi posiadanie wnioskodawcy (art.172 kodeks cywilny dz. u. 1964 nr 16 poz. 93).
Zasiedzeniu może również podlegać służebność gruntowa.

W przypadku gdy nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, właściciel może żądać, na drodze sądowej, od właścicieli nieruchomości sąsiednich, przejazdu (służebności drogowej) przez ich nieruchomości (droga konieczna).
Mapa określa obszar wnioskowanej służebności lub kilku wariantów służebności, określa powierzchnię i miary projektowanych służebności.
Na mapie można określić również granice służebności gruntowej na rzecz osoby fizycznej (służebność osobista).
Służebności gruntowe i osobiste można ustanowić również w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku współwłaścicieli i niemożliwy jest fizyczny podział nieruchomości ani na drodze sądowej, ani na drodze administracyjnej, bądź współwłaściciele nie chcą dokonać fizycznego podziału nieruchomości, współwłaściciele mogą zawrzeć umowę o podziale do korzystania określającą w jaki sposób i w jakim zakresie współwłaściciele mogą korzystać z nieruchomości.
Mapa, stanowiąca załącznik do umowy przedstawia granice do korzystania każdego ze współwłaścicieli z opisem powierzchni, miar i niezbędnych elementów takich jak ogrodzenie, budynki itp. Sporządzanie mapy zazwyczaj poprzedza pomiar stanu faktycznego.

Wyznaczenie granic nieruchomości jest istotnym elementem nie tylko przed budową ogrodzenia, kiedy już jesteśmy w posiadaniu nieruchomości, ale o wiele ważniejsze jest poznanie granic nieruchomości przed jej zakupem.
Częsty błąd polega na kupnie nieruchomości bez wcześniejszego poznania granic działki, a po kupnie okazuje się, że część „naszej” działki nie należy do nas a budynek sąsiada wchodzi w naszą działkę.

Wykonujemy mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej – papierowej, w wersji cyfrowej/wektorowej. Na zamówienie wykonujemy również mapy 3D, trójwymiarowe odwzorowanie obszaru inwestycji wykonane metodą skanowania laserowego o dowolnej dokładności/ rozdzielczości; polecana, gdy inwestycja jest realizowana na terenach górzystych, na skarpach, wśród wysokiej zieleni, na terenach, gdzie duża ilość elementów oraz ich kształt są trudne do przedstawienia na mapie 2D.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów (Prawo geodezyjne i kartograficzne art.29).

Inwentaryzacja polega na wykonaniu pomiaru położenia drzewa, obwodem pnia, określeniem gatunku lub pomiaru zasięgu krzewów. Produktem jest mapa w postaci cyfrowej bądź papierowej wykonana na kopii mapy zasadniczej wraz tabelą opisującą poszczególne drzewa. Opracowanie takie pozwala na określenie np. kolizji przyszłej inwestycji z zielenią lub wstępne wyliczenie kosztów usunięcia zieleni itp.

Obsługa obejmuje przygotowanie dokumentacji, na podstawie dokumentacji projektowej, koniecznej do złożenia przed naradą koordynacyjną.

 • budynki jednorodzinne
 • budynki wielorodzinne
 • infrastruktura podziemna
 • inne obiekty budowlane
 • budynki jednorodzinne
 • budynki wielorodzinne
 • infrastruktura podziemna
 • infrastruktura wewnętrzna/przemysłowa
 • inne obiekty budowlane

Dzięki wykorzystaniu skanera laserowego jesteśmy w stanie pomierzyć obiekty budowlane, ziemne, inżynierskie i inne, a wyniki pomiaru przedstawić w postaci chmury punktów 3D, o dowolnym zagęszczeniu i z dokładnością milimetrową, a zastosowanie „rzadkiej” siatki pomiarowej pozwala na stworzenie np. modelu przybliżonego.
Stosowany przez nas sprzęt, charakteryzuje się wyjątkowo dużym zasięgiem pomiaru (do 1000m), co umożliwia tworzenie trójwymiarowych modeli bez konieczności bezpośredniego dostępu do mierzonych elementów, co jest istotne w miejscach, gdzie przebywanie ludzi może być zagrożone.
Pomiar metodą skanowania laserowego pozwala na stworzenie dokładniejszego modelu niż klasyczne metody pomiarowe, co przekłada się na wiarygodniejsze wyniki np. obliczenia objętości, przedstawienia zróżnicowania powierzchni, odtworzenia detali architektonicznych itp.
Wielokrotny pomiar tego samego obiektu, oraz dedykowane oprogramowanie, umożliwia porównanie stworzonych modeli i zaobserwowanie zmian np. kształtu, objętości, powstawania osuwisk.
Osuwanie się skarp, trudne do zidentyfikowania w początkowych fazach przy tradycyjnych metodach pomiaru jest możliwe przy pomiarze o większym zagęszczeniu.
Przy inwentaryzacji obiektów i elementów architektonicznych, możliwe jest nałożenie na chmurę punktów rzeczywistych kolorów co ułatwia dalszą pracę z materiałem.

Dzięki zastosowaniu do pomiaru techniki skanowania laserowego, uzyskujemy wyniki obliczeń dokładniejsze, niż klasyczny pomiar, bądź pomiar techniką RTK-GPS.
Pomiar techniką skanowania laserowego pozwala też przyspieszyć pomiar oraz czas niezbędny na obliczenia. Na podstawie skanu możemy utworzyć modele powierzchni, których można użyć do projektowania, bądź do określania zmian.

Sporządzanie dokumentacji do założenia kartotek lokalowych, aktów notarialnych, umów kredytowych.

Inwentaryzacja obiektów budowlanych techniką skanowania laserowego w celu stworzenia modelu 3D obiektu.

Podziały nieruchomości/działek

Podziały przeprowadzone w trybie administracyjnym przeprowadzane na wniosek wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, zakończone wydaniem decyzji zatwierdzającej podział. Przeniesienie własności następuję na podstawie umowy cywilno-prawnej (ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741).
W trybie administracyjnym podział nieruchomości, co do zasady, powinien być zgodny z planem zagospodarowania terenu (MPZT) lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT); tylko w ściśle określonych przypadkach podział nie wymaga zgodności z MPZT lub WZiZT (art. 95, art.98b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Podziały nieruchomości rolnych – podziały nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Co do zasady nieruchomości rolne można podzielić na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,3000 ha. Podział nieruchomości rolnej może być dokonany również na drodze sądowej (sądowe zniesienie współwłasności).

Mapy do celów sądowych

Mapy sporządzane na różnym etapie postępowań sądowych.

 • mapy do zniesienia współwłasności na drodze sądowej

Na podstawie art. 211 kodeksu cywilnego (dz. u. 1964 nr 16 poz. 93), każdy ze współwłaścicieli nieruchomości może żądać zniesienia współwłasności nieruchomości przez podział, z wnioskiem o zniesienie współwłasności mogą wystąpić wszyscy współwłaściciele – w zgodnym wniosku- lub każdy współwłaściciel osobno. Mapa z projektem podziału do celów sądowych zawiera propozycję proponowanego podziału nieruchomości i może być załączona do zgodnego wniosku o zniesienie współwłasności.
Przeniesienie własności nieruchomości następuję w drodze postanowienie sądu – nie jest wydawana decyzja zatwierdzająca podział.

 • mapy do zasiedzenia

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem może nabyć prawo własności, jeżeli posiada nieprzerwanie nieruchomość od 30 lat (zasiedzenie). Po upływie tego okresu może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia.
Mapa do zasiedzenia określa obszar posiadania nieruchomości wraz z istotnymi elementami dokumentującymi posiadanie wnioskodawcy (art.172 kodeks cywilny dz. u. 1964 nr 16 poz. 93).
Zasiedzeniu może również podlegać służebność gruntowa.

Mapy do określenia zakresu służebności gruntowych i osobistych

W przypadku gdy nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, właściciel może żądać, na drodze sądowej, od właścicieli nieruchomości sąsiednich, przejazdu (służebności drogowej) przez ich nieruchomości (droga konieczna).
Mapa określa obszar wnioskowanej służebności lub kilku wariantów służebności, określa powierzchnię i miary projektowanych służebności.
Na mapie można określić również granice służebności gruntowej na rzecz osoby fizycznej (służebność osobista).
Służebności gruntowe i osobiste można ustanowić również w formie aktu notarialnego.

Mapy do umowy o podziale nieruchomości do korzystania (quoad usum)

W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku współwłaścicieli i niemożliwy jest fizyczny podział nieruchomości ani na drodze sądowej, ani na drodze administracyjnej, bądź współwłaściciele nie chcą dokonać fizycznego podziału nieruchomości, współwłaściciele mogą zawrzeć umowę o podziale do korzystania określającą w jaki sposób i w jakim zakresie współwłaściciele mogą korzystać z nieruchomości.
Mapa, stanowiąca załącznik do umowy przedstawia granice do korzystania każdego ze współwłaścicieli z opisem powierzchni, miar i niezbędnych elementów takich jak ogrodzenie, budynki itp. Sporządzanie mapy zazwyczaj poprzedza pomiar stanu faktycznego.

Wyznaczenie granic nieruchomości/działek

Wyznaczenie granic nieruchomości jest istotnym elementem nie tylko przed budową ogrodzenia, kiedy już jesteśmy w posiadaniu nieruchomości, ale o wiele ważniejsze jest poznanie granic nieruchomości przed jej zakupem.
Częsty błąd polega na kupnie nieruchomości bez wcześniejszego poznania granic działki, a po kupnie okazuje się, że część „naszej” działki nie należy do nas a budynek sąsiada wchodzi w naszą działkę.

Mapy do celów projektowych – wersja papierowa/cyfrowa/2D/3D

Wykonujemy mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej – papierowej, w wersji cyfrowej/wektorowej. Na zamówienie wykonujemy również mapy 3D, trójwymiarowe odwzorowanie obszaru inwestycji wykonane metodą skanowania laserowego o dowolnej dokładności/ rozdzielczości; polecana, gdy inwestycja jest realizowana na terenach górzystych, na skarpach, wśród wysokiej zieleni, na terenach, gdzie duża ilość elementów oraz ich kształt są trudne do przedstawienia na mapie 2D.
Rozgraniczenia nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów (Prawo geodezyjne i kartograficzne art.29).

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja polega na wykonaniu pomiaru położenia drzewa, obwodem pnia, określeniem gatunku lub pomiaru zasięgu krzewów. Produktem jest mapa w postaci cyfrowej bądź papierowej wykonana na kopii mapy zasadniczej wraz tabelą opisującą poszczególne drzewa. Opracowanie takie pozwala na określenie np. kolizji przyszłej inwestycji z zielenią lub wstępne wyliczenie kosztów usunięcia zieleni itp.

Obsługa koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obsługa obejmuje przygotowanie dokumentacji, na podstawie dokumentacji projektowej, koniecznej do złożenia przed naradą koordynacyjną.

Tyczenie obiektów budowlanych takich jak:

 • budynki jednorodzinne
 • budynki wielorodzinne
 • infrastruktura podziemna
 • inne obiekty budowalne

Inwentaryzacja obiektów budowlanych

 • budynki jednorodzinne
 • budynki wielorodzinne
 • infrastruktura podziemna
 • infrastruktura wewnętrzna/przemysłowa
 • inne obiekty budowalne

Pomiary techniką skanowania laserowego

Dzięki wykorzystaniu skanera laserowego jesteśmy w stanie pomierzyć obiekty budowlane, ziemne, inżynierskie i inne, a wyniki pomiaru przedstawić w postaci chmury punktów 3D, o dowolnym zagęszczeniu i z dokładnością milimetrową, a zastosowanie „rzadkiej” siatki pomiarowej pozwala na stworzenie np. modelu przybliżonego.
Stosowany przez nas sprzęt, charakteryzuje się wyjątkowo dużym zasięgiem pomiaru (do 1000m), co umożliwia tworzenie trójwymiarowych modeli bez konieczności bezpośredniego dostępu do mierzonych elementów, co jest istotne w miejscach, gdzie przebywanie ludzi może być zagrożone.
Pomiar metodą skanowania laserowego pozwala na stworzenie dokładniejszego modelu niż klasyczne metody pomiarowe, co przekłada się na wiarygodniejsze wyniki np. obliczenia objętości, przedstawienia zróżnicowania powierzchni, odtworzenia detali architektonicznych itp.
Wielokrotny pomiar tego samego obiektu, oraz dedykowane oprogramowanie, umożliwia porównanie stworzonych modeli i zaobserwowanie zmian np. kształtu, objętości, powstawania osuwisk.
Osuwanie się skarp, trudne do zidentyfikowania w początkowych fazach przy tradycyjnych metodach pomiaru jest możliwe przy pomiarze o większym zagęszczeniu.
Przy inwentaryzacji obiektów i elementów architektonicznych, możliwe jest nałożenie na chmurę punktów rzeczywistych kolorów co ułatwia dalszą pracę z materiałem.

Obliczanie objętości mas ziemnych

Dzięki zastosowaniu do pomiaru techniki skanowania laserowego, uzyskujemy wyniki obliczeń dokładniejsze, niż klasyczny pomiar, bądź pomiar techniką RTK-GPS.
Pomiar techniką skanowania laserowego pozwala też przyspieszyć pomiar oraz czas niezbędny na obliczenia. Na podstawie skanu możemy utworzyć modele powierzchni, których można użyć do projektowania, bądź do określania zmian.

Inwentaryzacja obiektów architektonicznych

Sporządzanie dokumentacji do założenia kartotek lokalowych, aktów notarialnych, umów kredytowych.

Inwentaryzacja obiektów budowlanych techniką skanowania laserowego w celu stworzenia modelu 3D obiektu.